Privacy Policy

Poznámka: Anglická verzia tejto zmluvy je prevládajúcou verziou a má prednosť vždy, keď existuje rozpor medzi anglickou verziou a ostatnými verziami.

Privacy Policy

Zásady ochrany osobných údajov

1. Úvod

2. Rozsah a cieľ oznámenia o ochrane osobných údajov

3. Osobné údaje, ktoré spracovávame

4. Ako sú osobné údaje zhromažďované

5. Účel spracovania a právny základ spracovania vašich osobných údajov

5.A Účel zpracovania

5.B Právny základ spracovania vašich osobných údajov

5.B.1 Plnenie zmluvy/zmluvná nevyhnutnosť

5.B.2 Právne a regulačné povinnosti

5.B.3 Legitímne záujmy spoločnosti

5.B.4 Súhlas

6. Vaše práva

7. Práva a ich definícia

8. Zmeny spôsobu, akým používame vaše osobné údaje

9. Komunikácia o vašom účte

10. Ako používame a zdieľame osobné údaje s dcérskymi a sesterskými spoločnosťami

11. Zdieľanie s tretími stranami

12. Prevádzanie informácií mimo Cyperskú repubpku

13. Marketingový materiál

14. Sledovanie hovorov, e-mailov, textových správ a ďalšej komunikácie

15. Ako dlho ukladáme vaše údaje

16. Zásady používania súborov cookie

17. Bezpečnostné informácie

1. Úvod

1.1 Spoločnosť Lead Capital Markets Limited (ďalej len "my", "nás", "naše" alebo "spoločnosť") je autorizovaná cyperská investičná spoločnosť (CIF), regulovaná a kontrolovaná Komisiou pre cenné papiere a burzy (ďalej len "CySEC") s licenčným číslom 227/14 (ďalej len "licencie") s kanceláriou na adrese 128 - 130 Limassol Avenue, 3. poschodie, kancelária 301, Strovolos, CY 2015, Nikózia, Cyprus.

1.2 Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "oznámenie o ochrane osobných údajov") sú vydávané v súlade s požiadavkami a/alebo záväzkom a/alebo povinnosťami zavedenými všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov 2016/679 (ďalej len "GDPR"), v znení prípadných neskorších zmien či doplnkov, nariadenie e-privacy 2002/58/EC v znení neskorších predpisov a nahradená smernicou 2009/136/ES v znení prípadných neskorších zmien či doplnkov, ich implementujúcich právnych predpisov a cyperským zákonom o ochrane osobných údajov, v znení prípadných neskorších zmien či doplnkov (ďalej spoločne len "Zákony na ochranu osobných údajov"), vo vzťahu ku akýmkoľvek a všetkým osobným údajom alebo informáciám (ďalej len "osobné údaje" alebo "údaje"), ktoré vykonáva spoločnosť.

1.3 Hlavnou adresou spoločnosti je 128 - 130 Limassol Avenue, 3. poschodie, kancelária 301, Strovolos, CY 2015, Nikózia, Cyprus. Naše kontaktné údaje sú k dispozícii na www.leadcapitalmarkets.com.
2. Rozsah a cieľ oznámenia o ochrane osobných údajov

2.1 Spoločnosť rešpektuje práva jednotlivcov na súkromie a ochranu osobných údajov. Rozsah tohto oznámenia o ochrane osobných údajov vysvetľuje a poskytuje bližšie vysvetlenie, ako zhromažďujeme, používame, spracovávame a uchovávame osobné údaje v priebehu nášho podnikania.

2.2 "Osobné údaje" sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("subjektu údajov"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

2.3 Spoločnosť môže z času na čas aktualizovať oznámenia o ochrane osobných údajov. Keď vykonávame akúkoľvek aktualizáciu, oznámime vám takéto informácie o aktualizácii a zverejníme aktualizované oznámenia o ochrane osobných údajov na našich webových stránkach, menovite:
www.leadcapitalmarkets.com, www.trade.com, www.forexyard.eu.com, www.finexo.com.

2.4 Odporúčame pravidelne navštevovať naše webové stránky, aby ste boli informovaní o účele spracovania vašich osobných údajov a vašich právach na kontrolu toho, ako zhromažďujeme, používame alebo spracovávame vaše osobné údaje.

3.Osobné údaje, ktoré spracovávame
3.1 Zbierame, používame a spracovávame rôzne kategórie osobných údajov, ako na začiatku tak po dobu trvania vášho obchodného vzťahu s nami. Spoločnosť bude obmedzovať zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov na nevyhnutné údaje za účelom splnenia účelu a právneho základu, ako je popísané v časti 5 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

3.2 Osobné údaje môžu zahŕňať okrem iného:
a. Základné osobné údaje vrátane, okrem iného, meno, adresa bydliska, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, občianstvo, rodinný stav, rodina a ďalší príbuzní a ich informácie, kontaktné údaje týchto osôb;
b. Informácie o finančnom stave, vrátane zdroja príjmov, hrubého príjmu, čistého majetku, histórie transakcií a obchodov, vkladov a výberov, finančných potrieb a cieľov;
c. Účel a dôvod účtu vrátane, ale nie výlučne, povahy transakcií a predpokladaného obratu účtu;
d. Informácie o statuse zamestnania vrátane odvetvia zamestnania a postavenia zamestnania;
e. Informácie o vzdelaní zahŕňajúc okrem iného študijný odbor a úroveň štúdia;
f. Vizuálne snímky, vrátane nie však výlučne kópií pasov, preukazov totožnosti a vodičských preukazov;
g. On-line Profil a informácie sociálnych médií a aktivity založené na interakciu s nami, našimi webovými stránkami a aplikáciami, vrátane nie však výlučne profilu obchodného účtu, prihlasovacích údajov, adresy IP, informácií o smart zariadeniach, súradníc miesta, informácií o mobilných telefónnych sieťach, vyhľadávaní a návštev stránok;
h. Informácie o obchodných skúsenostiach;
i. Údaje o bankovom účte, vrátane nie však výlučne čísla IBAN, SWIFT kódu, čísla účtu a triediaceho kódu (ak je používanie prípustné).
3.3 Spoločnosť môže tiež spracovávať určité osobitné kategórie osobných údajov pre konkrétne a obmedzené účely a len na základe výslovného súhlasu, ktorý ste nám poskytli, alebo na akomkoľvek inom právnom základe, ako je popísané v časti 5 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

3.4 Medzi tieto osobitné kategórie osobných údajov patrí:
a. Fyzické alebo psychologické podrobnosti o zdravie alebo zdravotné stavy;
b. Informácie o rasovom alebo etnickom pôvode;
c. Náboženské alebo filozofické presvedčenie;
d. Biometrické informácie týkajúce sa fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych charakteristík osoby, vrátane, ale nie výhradne, používanie rozpoznávania hlasu alebo podobných technológií na predchádzanie podvodom a/alebo praniu špinavých peňazí.
3.5 Pri otvorení účtu u nás, Vám bude vydané jedinečné číslo účtu, užívateľské meno a heslo. Iba určití zamestnanci spoločnosti majú prístup k vášmu účtu a používateľskému menu. Vezmite však na vedomie, že ste plne zodpovední za utajenie vášho čísla účtu, používateľského mena a hesla. V dôsledku toho, ak zverejníte svoje číslo účtu, užívateľské meno a/alebo heslo akýmikoľvek spôsobom, akejkoľvek osobe, budete niesť plnú zodpovednosť za túto akciu.   
3.6 Podľa zákona, môže spoločnosť spracovávať osobné údaje o odsúdeniach za trestný čin alebo trestné činí a/alebo údajných trestných činoch pre konkrétne a obmedzené činnosti a účely vrátane ale bez obmedzenia na vykonávanie kontrol s cieľom predchádzať trestným činom a ich odhaľovaniu a dodržiavanie zákona v boji proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu, podvodom, korupcii a medzinárodným sankciám. Môže zahŕňať vyšetrovanie a zhromažďovanie informácií o podozrivých finančných trestných činoch, podvodoch, hrozbách a zdieľaniu údajov medzi úverovými alebo finančnými organizáciami, CySEC alebo inými príslušnými autoritami alebo inými orgánmi vrátane mimovládnych orgánov v akejkoľvek jurisdikcii v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru alebo mimo neho (ďalej len "ako "EHP").

4. Ako sú osobné údaje zhromažďované

4.1 Vaše osobné údaje sú zhromažďované:
a. Od vás;
b. Od tretích strán - vrátane pobočiek spoločnosti alebo sesterských spoločností, tretích strán, ktoré Vám alebo nám poskytujú služby, vrátane, ale nie výlučne, podnikateľov (ďalej len "P"), pridružených spoločností a/alebo zmluvných zástupcov, zriadených alebo umiestnených v rámci  a/alebo mimo EHP;
c. Od agentúr zaoberajúcich sa poskytovaním úverov a predchádzaniu podvodom, bankám alebo iným finančným inštitúciám, tretím poskytovateľom overovacích službách a poskytovateľom verejných registrov;
d. Počas obchodného vzťahu s vami a spôsobu, akým prevádzkujete svoj účet/y, vrátane okrem iného vašej obchodnej aktivity, vkladov a výberov;
e. Z technológie, ktorú používate na prístup k našim službám, vrátane údajov o polohe z mobilného telefónu alebo IP adresy alebo telefónneho čísla a spôsobu, akým ich používate;
f. Z verejne dostupných zdrojov vrátane tlače, firemných registrov a on-line vyhľadávačov. 
4.2 Je vašou povinnosťou a zodpovednosťou poskytnúť nám informácie o poskytnutých osobných údajoch, aby tieto údaje zostali aktuálne, presné a potvrdzujete, že sa spoliehame na osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté pri plnení našich povinností, na základe zákona a nášho obchodného vzťahu s vami.

4.3 Ak ste fyzická osoba, ktorá nám poskytuje osobné údaje inej osoby alebo ste individuálna osoba, ktorá nám poskytuje osobné údaje inej osoby ako ste vy sami, týmto sa zaväzujete a vyhlasujete, že takáto osoba, ktorej osobné údaje sú zhromažďované, používané, spracovávané a uchovávané v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov, bola plne informovaná a jednoznačne písomne súhlasila s takým zhromažďovaním, používaním, spracovaním a uchovávaním jeho/jej osobných údajov na základe tohto oznámenia o ochrane osobných údajov a že on/ona boli informovaní o jeho/jej právach týkajúcich sa osobných údajov, ktoré sú zhromažďované, používané, spracovávané a uchovávané v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.

5. Účel spracovania a právny základ spracovania vašich osobných údajov

5.1 Radi by sme sa uistili, že ste plne pochopili účel a právny základ zhromažďovania, používania, spracovania a ukladania vašich osobných údajov. V tejto časti teda budeme charakterizovať účely, na ktoré môžu byť vaše osobné údaje používané, ako aj právny základ spracovania vašich osobných údajov. 

5.A Účel spracovania

5.A.1 Budeme zhromažďovať, používať, spracovávať, ukladať, zdieľať alebo prevádzať vaše osobné údaje, len kde je pre nás nevyhnutné vykonávať naše zákonné obchodné činnosti a poskytovať naše služby a/alebo produkty.

5.B Právny základ spracovania vašich osobných údajov

Nižšie sme podrobnejšie popísali právny základ, pre ktorý môžu byť vaše osobné údaje použité:

5.B.1 Plnenie zmluvy/zmluvná nevyhnutnosť

5.B.1.1 Vaše osobné údaje môžeme spracovávať tam, kde je nutné s vami uzavrieť zmluvu o poskytovaní našich produktov alebo služieb alebo plniť naše povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce z takej zmluvy.

5.B.1.2 Nižšie uvedená tabuľka uvádza údaje, ktoré možno zhromažďovať, používať, spracovávať a ukladať na základe zmluvnej nevyhnutnosti (neúplný zoznam):

1. Meno zákazníka

2. IP adresa

3. Email

4. Dátum narodenia

5. Detaily bankového účtu

6. História transakcií

7. Informácie o spôsobe platby

8. Informácie o výbere

9. Informácie o zrušení platby

10. Dokument o elektronických prevodoch

11. Vlastníctvo spôsobu platby

5.B.1.3 Vezmite prosím na vedomie, že ak nesúhlasíte s poskytnutím vyššie uvedených údajov, bude možno potrebné pozastaviť prevádzku vášho účtu a/alebo poskytovaných služieb a/alebo produktov, ktoré vám poskytujeme.

5.B.2 Právne a regulačné povinnosti

5.B.2.1 Keď sa zaregistrujete k produktu alebo službe, tak sme počas vášho vzťahu s nami podľa zákona povinní zhromažďovať, používať, spracovávať a ukladať určité osobné údaje o vás.

To môže zahŕňať osobné údaje potrebné:

a. Pre dodržiavanie všetkých zákonných alebo regulačných povinnosti vyplývajúcich zo zákonov a nariadení v akejkoľvek jurisdikcii v EHP alebo mimo nej;
b. Pre používanie na súdoch, orgánoch činných v trestnom konaní, regulačných agentúr a ďalších verejných, príslušných alebo daňových orgánov alebo iných orgánov, vládnych alebo nie, v akejkoľvek jurisdikcii vnútri alebo mimo EHP; 
c. Pre kontroly v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, korupcii, podvodom a/alebo sankciám, ako to vyžadujú zákony a predpisy;
d. Pre chránenie našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku;
e. Pre použitie k prevencii, odhaľovaniu alebo vyšetrovaniu trestných činov.

5.B.2.2 Nižšie uvedená tabuľka uvádza údaje, ktoré možno zhromažďovať, používať, spracovávať a ukladať na základe právnych predpisov alebo regulačných povinností spoločnosti (neúplný zoznam):

1. Meno zákazníka

2. Dátum narodenia

3. Informácie o tom, či ste občan USA

4. Očakávaný obrat účtu

5. Účel a dôvod založenia účtu (napr. špekulácie, zaistenie)

6. Informácie o povahe transakcií

7. Informácie o vašom zdroji príjmov

8. Informácie o vašom hrubom príjme

9. Informácie o vašom čistom imaní

10. PEP status (Politicky exponovaná osoba)

11. Informácie o obchodných skúsenostiach

12. Kópia pasu, preukazu totožnosti alebo vodičského preukazu

13. Potvrdenie o totožnosti tretej strany

14.Telefonické záznamy/telefonické overenie medzi vami a spoločnosťou alebo zamestnancami spoločnosti, spolupracovníkmi v súvislosti s vašou obchodnou činnosťou, objednávkami, poskytovaním služieb alebo otázok či sťažností, podpory alebo overenia.

15. Daňové identifikačné číslo (DIČ)

16. Občianstvo

17. Obchodná činnosť/transakcie (registre obchodných údajov, schválené mechanizmy hlásenia)

5.B.2.3. Vezmite prosím na vedomie, že ak nesúhlasíte s poskytnutím vyššie uvedených údajov, bude možno potrebné pozastaviť prevádzku vášho účtu a/alebo poskytovaných služieb a/alebo produktov, ktoré vám poskytujeme

5.B.3 Legitímne záujmy spoločnosti

5.B.3.1 Môžeme zhromažďovať, spracovávať, používať a ukladať vaše osobné údaje, ak je to v našich legitímnych záujmoch a bez poškodenia vašich záujmov alebo základných práv a slobôd.

5.B.3.2 Môžeme spracovávať vaše osobné údaje pre správu našich obchodných a finančných záležitostí, rovnako ako pre ochranu našich zamestnancov, klientov a majetku. Je v našom záujme zabezpečiť, aby naše procesy a systémy fungovali efektívne a aby sme mohli pokračovať v našom podnikaní.

5.B.3.3 To môže zahŕňať spracovanie vašich dát na účely:
a. Sledovania, udržiavania a zlepšovania interných obchodných procesov, informačné, dátové, technologické a komunikačné riešenia a služby;
b. Zaistenie nepretržitosti prevádzky a obnovy po havárii reagujúce na informačné technológie a mimoriadne udalosti v podnikaní;
c. Zaistenie bezpečnosti sietí a informácií, okrem iného monitorovanie prístupu oprávnených užívateľov k našej informačnej technológii za účelom predchádzania počítačovým útokom, neoprávnenému použitiu našich telekomunikačných, obchodných alebo iných systémov a webových stránok, prevenciu alebo odhaľovanie trestnej činnosti a ochrane vašich osobných údajov;
d. Poskytnúť záruku pre riadenie významných rizík Spoločnosti;
e. Vykonávať všeobecné, finančné a regulačné účtovníctvo a vykazovanie;
f. Ochrany našich zákonných práv a záujmov.

5.B.3.4 Je v záujme spoločnosti zabezpečiť, aby vám poskytovala najvhodnejšie a najrelevantnejšie produkty a služby.

5.B.3.5 To môže vyžadovať spracovanie vašich dát, ktoré nám umožňujú:
a. Porozumieť vašim činnostiam, správaniu, preferenciám, očakávaniam, spätnej väzbe a finančnej histórií s cieľom zlepšiť naše produkty a služby, vyvíjať nové produkty, nové obchodné príležitosti, služby a zlepšiť relevantnosť ponúkaných produktov;

b. Monitorovať a zlepšovať výkonnosť a efektívnosť produktov a služieb.
5.B.3.6 Nižšie uvedená tabuľka uvádza údaje, ktoré možno zhromažďovať, používať, spracovávať a ukladať na základe legitímnych záujmov spoločnosti (neúplný zoznam):

1. Adresa, PSČ, sídlo;

2. Informácie o statuse zamestnania

3. Informácie o priemysle zamestnania

4. Informácie o postavení v zamestnaní

5. Informácie o úrovni vzdelania

6. Informácie o študijnom odbore

7. Účty za verejné služby

8. Bankový potvrdzovací list

9. Vyhlásenie o adrese

10. Vyhlásenie o vklade

11. Kópia bankového výpisu

12. Telefónne záznamy/overenie (za účelom zákazníckeho servisu alebo zlepšenie podpory)

13. Vlastníctvo spôsobu platby

14. Telefónne číslo, e-mail, fax (len na účely oddielu 9 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov)

15. Kópia kreditnej karty

16. Detaily bankového účtu

5.B.3.7 Vezmite prosím na vedomie, že ak nesúhlasíte s poskytnutím vyššie uvedených údajov, bude možno potrebné pozastaviť prevádzku vášho účtu a/alebo poskytovaných služieb a / alebo produktov, ktoré vám poskytujeme.

5.B.4 Súhlas

5.B.4.1 Pre osobitnú kategóriu údajov, ako aj pre výskum, štatistické alebo marketingové účely môžeme zhromažďovať, používať, spracovávať a ukladať osobné údaje len vtedy, keď bol udelený výslovný súhlas.

5.B.4.1 Nižšie uvedená tabuľka uvádza údaje, ktoré možno zhromažďovať, používať, spracovávať a ukladať na základe súhlasu (neúplný zoznam):

1. Telefónne číslo (pre marketingové alebo štatistické alebo výskumné účely)

2. Občianstvo

3. Sobášny list

4. Náboženské viery (islamské účty)

5. Formulár zrieknutia sa práv (v súvislosti so sťažnosťami)

6. Vaše práva

6.1 Spoločnosť podniká všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečila, že ste plne informovaní o vašich právach vo vzťahu ku všetkým osobným údajom, ktoré zhromažďujeme, spracovávame, používame a ukladáme.

6.2 V dôsledku toho sú v nasledujúcej tabuľke popísané všetky práva a okolnosti, za ktorých možno tieto práva vykonávať. V prípade, že si prajete uplatniť niektoré z nasledujúcich práv, alebo ak máte akékoľvek otázky ohľadom toho, ako zhromažďujeme, používame, spracovávame alebo ukladáme vaše osobné údaje, na ktoré ste v tomto oznámení o ochrane osobných údajov nenašli vhodnú odpoveď, alebo ak si prajete podať sťažnosť nášmu administrátorovi pre ochranu osobných údajov, prosím kontaktujte nás na adrese dpo@leadcapitalmarkets.com alebo na +357 - 22030446 alebo v našej kancelárii na adrese: 128 - 130 Avenue Limassol, 3. poschodie, kancelária 301, Strovolos, CY 2015, Nikózia, Cyprus.

6.3 Vezmite prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch, ak nesúhlasíte s tým, akým spôsobom zhromažďujeme, používame, spracovávame alebo uchovávame vaše osobné údaje, nemusí byť možné, aby sme vám naďalej poskytovali naše služby a/alebo produkty a v dôsledku toho bude váš účet pozastavený a/alebo uzavretý.

7. Práva a ich definícia

Práva

Definícia

Prístup – Máte právo na prístup k osobným údajom vrátane záznamov o všetkých telefonických rozhovoroch, e-mailoch a/alebo textových správach medzi vami a spoločnosťou, ktoré spoločnosť uchováva.

Ak by ste chceli kópiu vašich osobných údajov uchovávaných spoločnosťou, kontaktujte nás na adrese dpo@leadcapitalmarkets.com alebo na +357 - 22030446 alebo v našej kancelárii na adrese: 128 - 130 Avenue Limassol, 3. poschodie, kancelária 301, Strovolos, CY 2015, Nikózia, Cyprus.

Oprava (Rektifikácia) – Máte právo na opravu nepresných osobných údajov a na aktualizáciu neúplných osobných údajov.

V prípade, že sa domnievate, že niektoré z osobných údajov, ktoré spoločnosť drží, sú nepresné, ste oprávnení požiadať o obmedzenie spracovania týchto osobných údajov a na odstránenie nepresností.

Vezmite prosím na vedomie, že ak požadujete, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, bude možno potrebné pozastaviť prevádzku vášho účtu a/alebo poskytovaných služieb a/alebo produktov.

Výmaz – Máte právo požiadať o zmazanie osobných údajov.

Môžete požiadať o zmazanie osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že nastal jeden z uvedených prípadov:

  • spoločnosť už nemusí spracovávať vaše osobné údaje pre účely, pre ktoré boli poskytnuté;
  • spoločnosť požiadala o váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ale váš súhlas odvolávate;
  • spoločnosť Vaše osobné údaje nepoužíva zákonným spôsobom.

Vezmite prosím na vedomie, že ak požadujete, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, bude možno potrebné pozastaviť prevádzku vášho účtu a/alebo poskytovaných služieb a/alebo produktov.

Obmedzenia – Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že nastal jeden z uvedených prípadov:

  • niektoré z vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť vedie, sú nepresné;
  • Spoločnosť už nemusí spracovávať vaše osobné údaje pre účely, na ktoré boli poskytnuté, ale požadujete, ale budete potrebovať takéto údaje na stanovenie, výkonu alebo k obrane v rámci súdneho konania;
  • spoločnosť Vaše osobné údaje nepoužíva zákonným spôsobom.

Vezmite prosím na vedomie, že ak požadujete, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, bude možno potrebné pozastaviť prevádzku vášho účtu a/alebo poskytovaných služieb a/alebo produktov.

Prenositeľnosť – Máte právo na prenositeľnosť údajov.

V prípade, že vás spoločnosť požiada o súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, alebo ak ste nám poskytli údaje za účelom uzavretia zmluvy s nami, máte právo dostať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v prenositeľnom formáte. Tam, kde je to možné, môžete tiež požiadať, aby sme ich poskytli priamo tretím stranám. Spoločnosť však v takom prípade nezodpovedá za použitie vašich osobných údajov týmito tretími stranami, ktoré sa budú riadiť ich súhlasom s vami a akýmkoľvek prehlásením o ochrane osobných údajov, ktoré vám poskytnú.

Ak by ste chceli požiadať o vaše osobné údaje, ktoré sú vedené spoločnosťou, kontaktujte nás na adrese dpo@leadcapitalmarkets.com alebo na +357 - 22030446 alebo v našej kancelárii na adrese: 128 - 130 Avenue Limassol, 3. poschodie, kancelária 301, Strovolos, CY 2015, Nikózia, Cyprus.

Námietka – Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov.

Máte právo vzniesť námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu, ako je to uvedené v časti 5 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov - ak nemôžeme preukázať presvedčivé a legitímne dôvody na spracovanie, ktoré môžu mať vplyv na vaše vlastné záujmy, alebo ak potrebujeme spracovať vaše osobné údaje, vyšetrovať a chrániť nás alebo iných pred súdnym konaním.
Výsledkom je, že spoločnosť bude pravdepodobne musieť úplne obmedziť alebo ukončiť spracovanie vašich osobných údajov, prípadne vymazať vaše údaje.

Vezmite prosím na vedomie, že ak požadujete, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, bude možno potrebné pozastaviť prevádzku vášho účtu a/alebo poskytovaných služieb a/alebo produktov.

Marketing – Máte právo vzniesť námietky proti priamemu marketingu.

Máte právo kedykoľvek namietať, proti tomu aby sme zbierali, používali, spracovávali alebo uchovávali Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania na účely priameho marketingu.

Ďalšie informácie nájdete v časti 11 týchto zásad.

Odvolanie súhlasu – Máte právo odvolať svoj súhlas.

V prípade, v ktorom vás spoločnosť požiada o povolenie spracovávať vaše osobné údaje, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu dpo@leadcapitalmarkets.com alebo do našej kancelárie: 128 - 130 Avenue Limassol, 3. poschodie, kancelária 301, Strovolos, CY 2015, Nikózia, Cyprus.

Spoločnosť dáva vždy jasne najavo, kde je vyžadovaný súhlas k spracovaniu Vašich osobných údajov.

Podať sťažnosť – Máte právo podať sťažnosť u administrátora pre ochranu údajov.

Ak chcete podať sťažnosť, môžete sa obrátiť na nášho administrátora pre ochranu údajov, ktorý túto záležitosť prešetrí.

Očakávame, že budeme schopní plne riešiť všetky vaše obavy; avšak vždy môžete kontaktovať administrátora pre ochranu údajov. Pre viac informácií navštívte stránku http://www.dataprotection.gov.cy

 

Nemusíte podliehať automatizovanému rozhodovaniu (vrátane profilovania) - Máte právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania

Aj keď máte právo nebyť predmetom rozhodovania založenom výlučne na automatizovanom spracovaní osobných údajov, spoločnosť vykoná automatické rozhodovanie spracovaním vašich osobných údajov v súlade s oddielom 5 týchto zásad a v nasledujúcich prípadoch:

  • Získanie vašej IP adresy
  • Vyhodnotenie vášho testu posudzovania
  • Overenie pravosti a platnosti identifikačných dokladov, vrátane ale bez obmedzenia pasu, preukazu totožnosti, vodičského preukazu, úverovej referencie a agentúr na predchádzanie podvodom.

8. Zmeny spôsobu, akým používame vaše osobné údaje

 

8.1 Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť spôsob a/alebo účel spracovania a používania vašich osobných údajov. V dôsledku toho, ak sa spoločnosť rozhodne spracovať alebo použiť vaše osobné údaje na iný účel, než je účel, pre ktorý boli tieto osobné údaje pôvodne zhromažďované, spracovávané, používané a uchovávané, poskytne vám všetky relevantné informácie o takejto zmene, vrátane nového účelu, podľa ktorého budú tieto osobné údaje používané a/alebo spracované, rovnako ako všetky vaše práva uvedené v časti 7 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

8.2 Vezmite prosím na vedomie, že ak nesúhlasíte s takými zmenami spracovania vašich údajov, bude možno potrebné pozastaviť prevádzku vášho účtu a/alebo poskytovaných služieb a/alebo produktov.

9. Komunikácia o vašom účte

9.1 Môžeme vás priamo kontaktovať, aby sme vám poskytli informácie v súvislosti s prevádzkou a údržbou vášho účtu, vrátane aktuálnych informácií o tom, ako osobné údaje zhromažďujeme, používame, spracovávame a uchovávame a to telefonicky, faxom, e-mailom alebo iným spôsobom.

10. Ako používame a zdieľame osobné údaje s dcérskymi a sesterskými spoločnosťami

10.1 Používame a zdieľame vaše osobné údaje len tam, kde je nevyhnutné, aby sme legálne vykonávali naše obchodné aktivity a/alebo poskytovali naše služby. Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané a používané, spracovávané a uchovávané dcérskymi spoločnosťami a/alebo inými spoločnosťami v rámci skupiny.

11. Zdieľanie s tretími stranami

11.1 Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s nikým iným, než je spoločnosť Lead Capital Markets Limited alebo s jej dcérskymi spoločnosťami alebo spoločnosťami v rámci skupiny a s výnimkou:
a. Kde máme váš výslovný a písomný súhlas;
b. Je to potrebné pre váš produkt alebo službu;
c. O to požiada úrad CySEC alebo akýkoľvek iný regulačný orgán, ktorý má kontrolu alebo jurisdikciu nad spoločnosťou alebo vám alebo vašimi spoločníkmi alebo na území ktorého má spoločnosť klientmi;
d. Keď sa bude príslušnými orgánmi vyšetrovať alebo predchádzať podvodom, praniu špinavých peňazí alebo inej protiprávnej činnosti;
e. Je to primerane potrebné na vykonanie príkazov a poskytovanie doplnkových služieb;
f. Agentúr poskytujúcich úverové referencie, agentúr pre predchádzanie podvodom, poskytovateľov autentifikačných služieb tretích strán, bankám a iným finančným inštitúciám pre kontrolu úverov, predchádzaniu podvodom, účelom boja proti praniu špinavých peňazí, kontroly identifikácie alebo "due diligence" (systém náležitej starostlivosti) klienta. Aby tak urobili, môžu skontrolovať vaše podrobnosti poskytnuté proti akýmkoľvek údajom v databáze (verejné alebo iné), ku ktorej majú prístup. Môžu tiež využiť vaše údaje v budúcnosti, aby pomohli iným spoločnostiam za účelom overenia. Spoločnosť bude uchovávať záznam o vyhľadávaní;
g. Niektorých z odborných poradcov Spoločnosti za predpokladu, že v každom prípade bude príslušný odborník informovaný o dôvernej povahe týchto údajov a bude sa zaväzovať k dodržiavaniu povinností dôvernosti v tomto dokumente;
h. Ďalších poskytovateľov služieb, ktorý vytvárajú, udržujú alebo spracovávajú databázu (či už elektronicky alebo nie), ponúkajú služby v oblasti vedenia záznamov, služby e-mailových prenosov, služby zasielania správ alebo podobné služby, ktorých cieľom je pomôcť spoločnosti zhromažďovať, uchovávať, spracovávať a používať vaše osobné údaje v kontakte s vami;
i. Registra obchodných údajov alebo podobnými podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov (EMIR);
j. So schválenými mechanizmy pre podávanie správ (ARM) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi a s doplnením nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (MiFIR);
k. Organizácii pre prieskum trhu, ktoré poskytujú telefónne alebo e-mailové prieskumy za účelom zlepšenia služieb spoločnosti podľa oddielu 5.B.4. V týchto prípadoch budú poskytnuté iba kontaktné údaje;
l. Nástupcov, nadobúdateľov alebo osobám prevedeným alebo kupujúcim, s piatimi (5) pracovnými dni vopred písomným oznámením;
m. Tých tretích strán, ktoré považujeme za vhodné, aby nám pomohli pri presadzovaní našich právnych alebo zmluvných práv voči vám, vrátane, ale bez obmedzenia na, agentúry pre vymáhanie pohľadávok a právny poradca. Beriete na vedomie, že ktorákoľvek z osôb uvedených v predchádzajúcej vete môže byť buď v EHP alebo mimo neho;
n. Keď to vyžaduje zákon a orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány, finančný ombudsman, vládne subjekty, daňové orgány alebo regulačné orgány a/alebo iné príslušné orgány, ktoré sú vládne alebo nie, zriadené alebo umiestnené v EHP alebo mimo neho;
o. Pridružených spoločností, viazaných zástupcov a/alebo poskytovateľov služieb zriadených alebo umiestnených v EHP alebo mimo neho;
p. Poskytovateľov platobných služieb (ďalej len "PSP");
q. Spoločnosťou zaoberajúcou sa softvérom, podporou platformy alebo cloud hostingom;
r. Externých a interných audítorov.

11.2 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť ako zahraničná finančná inštitúcia je povinná sprístupniť osobné údaje vo vzťahu k akejkoľvek osobe podliehajúcej americkej spravodajskej povinnosti a to v súlade s pravidlami o vykazovaní zákona o dodržiavaní daňových predpisov (FATCA). Spoločnosť podniká všetky primerané kroky, vo vzťahu k zachovaniu súladu so zákonom "FATCA" a môže občas požiadať o dodatočné informácie od amerických vykazovaných osôb, aby mohla udržiavať príslušné záznamy;

11.3 Beriete na vedomie a potvrdzujete, že spoločnosť je povinná zverejniť osobné údaje vykazované podľa nariadenia "CRS". Spoločnosť podniká všetky primerané kroky, vo vzťahu k zachovaniu súladu s nariadením "CRS" a môže vás občas požiadať o dodatočné informácie, aby mohol udržiavať príslušné záznamy.

11.4 Naše tretie strany, ktorým zdieľame a/alebo odovzdávame vaše osobné údaje, nesmú používať, zverejňovať alebo zdieľať akékoľvek informácie za iným účelom ako za účelom poskytovania služieb, ako bolo dohodnuté.
11.5 V prípade pridania ďalších oprávnených užívateľov do vášho účtu (spoločný účet) môžeme zdieľať informácie o použití účte akýmkoľvek oprávneným užívateľom so všetkými ostatnými oprávnenými užívateľmi.

11.6 Nebudeme poskytovať žiadnej tretej strane vaše osobné údaje pre ich vlastné marketingové účely bez vášho súhlasu.

11.7 Berte prosím na vedomie, že vaše osobné údaje sú zdieľané, prevádzané, zhromažďované, spracovávané a uchovávané v nasledujúcich krajinách (EHP a mimo EHP): Cyprus, Bulharsko, Írsko, vaša krajina pobytu a/alebo Albánsko, Seychely alebo Hongkong.

11.8 Ak by ste chceli kópiu vašich osobných údajov uchovávaných tretími osobami alebo ak chcete získať ďalšie podrobnosti o tom, ako sú vaše osobné údaje zhromažďované, používané, spracovávané alebo uchovávané tretími stranami, prosím kontaktujte nás na emailovej adrese dpo@leadcapitalmarkets.com alebo na +357 - 22030446 alebo na adrese kancelárie: 128 - 130 Avenue Limassol, 3. poschodie, kancelária 301, Strovolos, CY 2015, Nikózia, Cyprus

12. Prevádzanie informácií mimo Cyperskú republiku

12.1 Môžeme zdieľať alebo prevádzať vaše osobné údaje organizáciám, vrátane dcérskych spoločností alebo spoločností v rámci skupiny v iných krajinách, iba vtedy, ak zabezpečíme, že tieto organizácie budú v súlade so zákonmi zachovávať rovnaké alebo rovnocenné ochranné opatrenia týkajúce sa osobných údajov.

12.2 V prípade, že zdieľame alebo zverejňujeme osobné údaje v krajinách mimo EHP, urobíme to iba ak:

a. Európska komisia rozhodla, že krajina alebo organizácia, s ktorou zdieľame vaše osobné údaje, ochráni vaše údaje zodpovedajúcim spôsobom;
b. prevod bol schválený príslušným orgánom ochrany údajov;
c. uzavreli sme zmluvu s organizáciou, s ktorou zdieľame vaše osobné údaje (za podmienok schválených Európskou komisiou), aby sme zaistili, že vaše osobné údaje sú dostatočne chránené.

13. Marketingový materiál

 

13.1 Nebudeme vás kontaktovať na vašom telefónnom čísle alebo e-mailom a/alebo iným spôsobom, aby sme vám poskytli informácie o našich službách alebo produktoch ponúkaných spoločnosťou Lead Capital Markets Limited alebo vám poskytli akýkoľvek iný marketingový materiál, ak nám výslovne neoznámite, že tak môžeme urobiť, alebo ak nám to zákon o ochrane osobných údajov povoľuje.

13.2 Môžete sa kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz pre odhlásenie, ktorý je umiestnený na našich elektronických obchodných informáciách alebo písomnou žiadosťou na adrese dpo@leadcapitalmarkets.com alebo v našej kancelárii: 128 - 130 Avenue Limassol, 3. poschodie, kancelária 301, Strovolos, CY 2015, Nikózia, Cyprus.

14. Sledovanie hovorov, e-mailov, textových správ a ďalšej komunikácie

14.1 Môžeme sledovať alebo zaznamenávať hovory, e-maily, textové správy alebo inú komunikáciu v súlade so zákonmi, ako je popísané v časti 5 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Takéto záznamy môžu obsahovať presvedčivé dôkazy o objednávkach a/alebo pokynoch a/alebo žiadostiach alebo konverzáciách. Máte právo požadovať a spoločnosť vám musí na základe tejto žiadosti poskytne také záznamy, ako sú opísané v časti 7 týchto zásad ochrany osobných údajov.

15. Ako dlho ukladáme vaše údaje

 

15.1 Vaše Osobné údaje uchovávame tak dlho, kým to bude vyžadované pre právne alebo obchodné účely. Zo zákona sme povinní uchovávať vaše osobné údaje po dobu 5 rokov až do 7 rokov po vyžiadaní od CySEC po ukončení našej zmluvy o klientovi. Ak vaše osobné údaje nie su potrebné, bezpečne ich odstránime alebo zničíme.

16.Zásady používania súborov cookie

Súbory "Cookies" sú malé balíčky, ktoré webové stránky ukladajú na vašom počítači alebo inom elektronickom zariadení, keď navštívite webovú stránku, aby ste mohli vykonávať početné funkcie na webových stránkach a tiež upravovať obsah podľa vašich preferencií. Výsledkom je, že spoločnosť používa súbory cookie na zabezpečenie a zlepšovanie výkonu a funkčnosti svojich webových stránok. Prosím kliknite tu a prečítajte si Zásady používania súborov cookie.

17. Bezpečnostné informácie

17.1 Sme odhodlaní zabezpečiť, aby vaše osobné údaje boli zabezpečené u nás a u tretích strán, ktoré konajú v našom zastúpení. Pre viac informácií o krokoch, ktoré podnikáme na ochranu vašich osobných údajov, nás prosím kontaktujte na adrese dpo@leadcapitalmarkets.com alebo na adrese: 128 - 130 Avenue Limassol, 3. poschodie, kancelária 301, Strovolos, CY 2015, Nikózia, Cyprus.